צרו איתנו קשר

  • טלפון:55-5698-4589
  • מכירות:sales@iwthemes.com
  • תמיכה:support@iwthemes.com

סגור תמיכה

תמיכה

תקנון ותנאי שימוש באתר Easy-wp

תקנון ותנאי שימוש באתר http://Easy-wp.co.il

מבוא:

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

תנאי השימוש באים להבהיר את היחסים בין שקוף.מדיה – שיווק שרואים, ע.מ 558191177 , מפעילי אתר Easy-wp נציגיהם ו/או באי כוחם (להלן, “החברה \ נותן השירות”) לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתר (להלן: “המשתמש”) ובין כל אדם שירשם לשירותי החברה להלן- שוכר השירות (“הלקוח \ מזמין השירות”) מצד שני. תשומת לבך לעובדה, כי בשימושך באתר ובשירותיו הנך מסכים לקבל על עצמך את התנאים המפורטים להלן, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני לרבות הזכויות המוסריות לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, בעריכת האתר ובעיצוב עצמו, של כל קובץ גרפי, טקסט וכל תוכן אחר הכלול בו (להלן: התכנים) – הינן של החברה, אלא אם נאמר אחרת מפורשות, וחלים עליהם דיני זכויות יוצרים לפי חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. תוכן האתר, לרבות המידע המצוי בו, נועד לשימושך כאדם פרטי. אין לעשות שימוש בתוכן המוצג באתר לשם מטרות מסחריות מבלי לקבל את הסכמת החברה בכתב.

בין:
שקוף.מדיה – שיווק שרואים, ע.מ 558191177 , מפעילי אתר Easy-wp נציגיהם ו/או באי כוחם (להלן, “החברה \ נותן השירות”)

ובין:
שוכר השירות (להלן: “הלקוח \ מזמין השירות”) מצד שני

הואיל ונותן השירות עוסק, בין השאר- באחסון אתרים ורישום שמות תחום (דומיינים) מקומיים ובינלאומיים, הנתמכים על ידי צד ג’ המוסמך לכך ע”י איגוד האינטרנט הישראלי, בתכנון ובנית אתרי אינטרנט וקידום אתרי אינטרנט בדירוג מנועי חיפוש- על בסיס ניסיונו האישי ובכל הכלים העומדים לרשותו.

הואיל ונותן השירות מעוניין לספק למזמין שירות הקמת אתר אינטרנט ו\או אחסון אתרים ו\או רישום שמות תחום (דומיינים) מקומיים ובינלאומיים והמזמין מעוניין אף הוא בכך.

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

בעצם הצטרפות לשירותי החברה, ועם קבלת שירותיה, הלקוח מסכים עם תנאי השימוש של החברה. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החברה ללקוחותיה.
האמור לעיל בהסכם זה – מטרתו לוודא שימוש נאות בשירותי החברה כלפי לקוחות החברה ובכלל.

שימוש לרעה
הלקוח מצהיר כי תשתיות החברה, מחשביה ושרתיה ישמשו אותו אך ורק למטרות חוקיות.
כל ניסיון של הלקוח לשימוש לרעה במשאבי חוות השרתים, שרתי החברה, שרתי החווה, מחשבי החברה, חשבונות לקוחות החברה או כל חשבון אחר בחוות השרתים אסור בהחלט.
הלקוח מסכים כי בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות כלשהן הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בחברה, תישקל בחומרה בחברה ותגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, נציגיה ו/או עובדיה.

אבטחת מידע
הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שכל מקרה של הפרה של מערכות ההגנה הקיימות בחוות השרתים של החברה או בשרתים עצמם או במחשבי החברה או במחשבי לקוחות החברה השונים, אסור בהחלט ועשוי להוות עבירה אזרחית או פלילית בהתאם.
הלקוח מתחייב שלא לבצע פעולות מפירות הגנה וביניהן (אך לא רק):
גישה לאזורים אסורים בשרת אסורה בהחלט. פריצה, חיפוש, שימוש ו/או סריקת מערכות ונתונים על-גבי השרת או קבצי החברה ו/או מערכותיה אסורים בתכלית האיסור.  כל ניסיון לביצוע הונאות אינטרנט מכל סוג שהוא, בין היתר שיחזור סיסמאות, SNIFFING, HACKING, CRACKING  או כל שיטה אחרת, מוכרת או מוכרת פחות, גם אם אינה מוזכרת במסמך זה – אסורה בהחלט. הלקוח מודע לכך כי פעולות מסוג זה מהוות עבירה פלילית.
הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שכל ניסיון לביצוע אחת מהפעולות הנ”ל ישמש עילה מתקבלת לסגירת חשבונו באופן מיידי, וללא כל התראה מוקדמת.

חומר למבוגרים בלבד
בעצם השימוש בשירותי החברה בכלל ובאיחסון אתרים על-גבי שרתי החברה בפרט, הלקוח מצהיר כי בהתאם לדרישות מערכת מיוחדות בכל הנוגע לאתרים הקשורים בתעשיית המין והפורנוגרפיה, הפעלת אתרי מין או אתרים הקשורים למין אסורה בהחלט תחת חשבונות בשרתי החברה על כל סוגיהם. הלקוח מבין ומצהיר כי הנוגע קשור גם לאתרים המבצעים קישורים לאתרים אחרים הכוללים חומר פורנוגרפי במקום אחר.
האמור בשורות הנ”ל נכון גם לכל פעילות שהיא שאינה חוקית והקשורה לפורנוגרפיה אם באופן ישיר או בעקיפין.
הפרת סעיף זה תשמש עילה לסגירה מיידית של חשבון הלקוח ואף לפניית החברה לערכאות משפטיות ככל שתמצא החברה לנכון.
מבלי לפגוע בכל זכות של החברה, הלקוח מצהיר כי בכל מקרה של תביעה כלשהי מצד שלישי עקב פעילות המתוארת בסעיף זה יהיה הלקוח האחראי הבלעדי במקרה של תביעה ויישא באחריות המלאה.

ניצול לרעה של משאבי השרתים
ניצול חורג ומכוון של משאבי מערכת במידה אשר משפיעה על תיפקוד השרתים או על פעילות אתרים אחרים בשרתי החברה או גורמת בעיה כלשהי בחוות השרתים, תגרור סגירת אפשרות השימוש בתוכנות ובשורות הקוד השונות במחיצה המוקצית ללקוח בשרתי החברה ואף עשויה לגרור סגירת חשבון מיידית וללא כל הודעה מוקדמת.

תעבורת נתונים
Easy-wp  מקצה ללקוחות החברה, המאחסנים את אתריהם על שרתיה, תעבורת נתונים בהתאם לפירוט החבילות השונות המפורסם באתר החברה. תעבורת הנתונים מוגבלת ומתייחסת לסוגי קבצים סטנדרטים ומסמכי רשת סטנדרטיים ובשימוש סביר וסטדנדרטי לאתרים בישראל. לקוח המעוניין בכך יוכל להגיש בקשה לחריגה מהתעבורה המוקצית וזאת תישקל באופן חד צדדי על ידי Easy-wp בלבד.  וייתכן כי תורשה תעבורת קבצים שונים בהתאם לתימחור נפרד.
בעצם השימוש בשירותי החברה הלקוח מסכים כי היה וחשבונו יגרור ניצול משאבי מערכת באופן בוטה, בכפוף לשיקולי החברה, יקבל הלקוח את האפשרות לביצוע תשלום נוסף בגין משאבי המערכת אותן הוא צורך, או שיהיה עליו להקטין את צריכת משאבי המערכת, ככל שהחברה תחליט.

חשבון אשר לא יאפשר פעילות תקינה של שאר האתרים המאוחסנים בשרתי החברה ו/או תחת שירותיה, החברה רשאית לסגור אותו מידיית וללא כל התראה מוקדמת בנושא. החברה שומרת לעצמה את האפשרות להגביל את השימוש בתוכנות הרצה ברקע (scripts) , ולהשהות את השימוש בהרצת תוכנות אלו החורגות מהשימוש הסביר.

שטח אחסון
חריגה משטח האחסון המוקצה לחשבון תלווה בעלות נוספת ע”פי תעריפי החברה הנוגעים לאחסון עודף.

עריכת תנאי שימוש
Easy-wp שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לערוך ולמחוק סעיפים מהסכם זה ללא הודעה מודקת וללא יידוע הלקוח.

משלוח הודעות מסחריות ו/או – SPAM
הלקוח מודע לכך ששליחת הודעות דוא”ל פירסומיות או הודעות דוא”ל כלשהן בכמות מסחרית, באמצעות שרתי החברה ללקוחות החברה או לנמענים אחרים, ו\או שימוש בכתובות אימייל המצויות תחת שרתי החברה, אסורה בהחלט.

שימוש בשרת ISP כלשהו לצורך שליחת הדואר אינה פוטרת את הלקוח מאחריות בכל הנוגע לשימוש בכתובות דואר אלקטרוני הקיימות תחת השרת. שימוש בכתובת דואר אלקטרוני לאמצעים שעשויים להוות מטרד לצד ג’ יהווה הפרה בוטה של תנאי השימוש ועשוי לגרור סגירת החשבון לצמיתות ובאופן מיידי, בכפוף להחלטת החברה וללא הודעה מוקדמת.
משלוח רשימות תפוצה גדולות דרך שרתי החברה באמצעות תוכנה  או שורות קוד אסורה בהחלט!

הפרת סעיף זה תשמש עילה לסגירה מיידית של חשבון הלקוח ואף לפניית החברה לערכאות משפטיות ככל שתמצא החברה לנכון.
מבלי לפגוע בכל זכות של החברה, הלקוח מצהיר כי בכל מקרה של תביעה כלשהי מצד שלישי עקב פעילות המתוארת בסעיף זה יהיה הלקוח האחראי הבלעדי במקרה של תביעה ויישא באחריות המלאה.

זכויות יוצרים
Easy-wp לא תאפשר שימוש בשרתיה לצורך הפרה כלשהי של זכויות יוצרים ו\או זכויות קניין עפ”י חוק. כל הפרה של תנאי שימוש מכל סוג של יצירה המעוגנת בחוק זכויות יוצרים ובכלל זה קטעי מלל, קטעי שמע, קטעי וידאו, קטעי גרפיקה, קטעי מוזיקה, קטעי תמונות או כל חומר אחר המוגן בזכויות יוצרים, שתתרחש באמצעים ישירים או עקיפים על-גבי שרתי החברה או ע”י אחד משירותיה, תגרור סגירת חשבון הלקוח ו/או פניה לערכאות משפטיות, ככל שהחברה תמצא לנכון.

הלקוח מודע לכך שהוא יהיה האחראי הבלעדי במקרה של תביעת צג ג’ בנושא של הפרת זכויות יוצרים, נותן השירות לא יהיה אחראי בשום מקרה להפרת זכויות אלו, לרבות חומרים ותכנים שיועלו לאתר על ידו אשר סופקו על ידי המזמין.

תכנים בלתי חוקיים ותוכנות זדוניות
איחסון, הפצה, הסבר ו\או קישור לאתרים המציגים תוכן כמפורט בהמשך, או שימוש כלשהו בתוכניות פריצה, תוכנות שאינן חוקיות ו\או כל חומר אחר המזוהה עם הסתה, התחזות, תוכנות פיראטיות, עבודת אלילים, תוכנות לניטרול הגנות, תוכנות לחשיפת סיסמאות וכל חומר אחר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור בתוקף והפעלתם על השרת תהווה הפרה בוטה של הסכם זה ותגרור סגירת חשבון הלקוח לאלתר ופנייה לערכאות משפטיות, בכפוף להחלטת החברה.

נסיונות ניצול משאבי מערכת לרעה
כל ניסיון ניצול לרעה או פגיעה באי אילו ממערכות Easy-wp  או בחשבונות לקוחותיה אסור בהחלט. כל חשבונות לקוחות Easy-wp וכן חשבונות Reseller  האחראים לחשבונות לקוחותיהם, מחויבים לקיום תנאי שימוש אלו. כל כישלון במילוי מוחלט של כל סעיפי הסכם זה, יובילו באופן ברור לסגירת חשבון הלקוח וכל החשבונות הנלווים לו.
Easy-wp  שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות לקוחות ממערכותיה ללא התראה מוקדמת באם קיימת בחברה הסיבה להאמין כי סעיפים בהסכם זה לא בוצעו במלואם.

מדיניות תשלום, תנאי תשלום ותשלומים
חשבון לקוח ייפתח בהתאם לביצוע תשלום מראש בכל אחד מאפיקי התשלום המוגדרים על ידי החברה.
לחברה הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי החברה בכל עת וללא התראה מוקדמת על כך.
במקרים בהם יחרוג אפיון המזמין את המוצר המוגדר ע”י נותן השירות- החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, להגיש ולהציע הצעת מחיר שונה שאינה תואמת את מחירי האתר המוצגים, וזאת בהתאם לאפיון, החומרים והדרישות שיוצגו ע”י מזמין השירות לאחר ביצוע ההזמנה. לזכות המזמין תינתן האפשרות לסרב ולהפסיק את ההתקשרות בעבור דמי ביטול שיוגדרו ע”י נותן השירות מעת לעת ובהתאם לשיקולו הבלעדי.
התשלום מתבצע מדי חודש או שנה או שנתיים, בהתאמה למועד פתיחת החשבון, ויחודש בהתאם לחבילה אותה הזמין הלקוח. לאחר תום תקופת התשלום שנרכשה, יחוייב המזמין בתעריף העדכני ליום החידוש.
במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, Easy-wp  עשויה להשעות באופן מיידי את השירותים אותם היא מספקת ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
הלקוח מחוייב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית ל Easy-wp על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.

חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר ישראל בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.
כל המחירים הינם בשקלים חדשים ואינם כולל מע”מ, אלא אם צוין אחרת.
תשלום באמצעים אחרים כגון הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.

Easy-wp תפיק חשבונית מס וקבלה כנגד תשלום בפועל. שוכר השירות מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני ובדואר ישראל.

אפשרויות תשלום
אפשרויות התשלום הן: תשלום באמצעות כרטיס אשראי אשר אותם מכבדת Easy-wp.

ביטול והחזרים

לקוח יכול לבטל את חשבונו בכל עת. ההתחיבות הינה בהתאם לתקופת התשלום.  החזר יחסי לא יינתן, במקרה שהלקוח החליט לבטל את חבילתו בטרם הסתיימה התקופה בגינה שילם.
בקשה לביטול מחייבת הגשתה באימייל או בכתב ובצירוף הפרטים הבאים במלואם: כתובת האתר, שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי וכן שם ושם המשפחה של המבקש. במקרה של חברה בע”מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי נייר פירמה ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה חתימה בחברה.

חברת Easy-wp שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת. החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח במקרה שהחברה תממש את זכות הביטול המוקנית לה. באם סגירת החשבון הינה בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה, הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות החברה.

בעצם השימוש באתר החברה ו/או בשירותי החברה, מצהיר הלקוח כי הוא מקבל שלא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש,  כגון שטח אחסון, רשיונות שנרכשו עבור מזמין השירות כגון פרוטוקול אבטחת SSL, כתובות – שם תחום באינטרנט (דומיין) ושירותים נלווים אחרים כיו”ב.

הסרת \ הגבלת אחריות
Easy-wp  עושה ותעשה כל שבאפשרותה ובכל הכלים העומדים לרשותה, על מנת לאפשר שימוש תקין, מאובטח וללא הפרעות בכלל שירותיה המוצעים, עם זאת הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע לאי-סדירויות העלולות להיגרם בכל שרת אחסון באשר הוא- לרבות בשימוש סביר וסטדנרטי, כגון- עומסים על שרתים ראשיים במדינת ישראל, מתקפות סייבר על שרתים ראשיים במדינת ישראל בכלל ו\או על שרתי החברה בפרט ו\או שנובעות באופן ישיר ו\או עקיף כתוצאה מתקלה ו\או מגבלה טכנית מכל סיבה אחרת, מוכרת או מוכרת פחות, גם אם אינה מוזכרת במסמך זה, וכי החברה אינה מתחייבת ולא תחויב בשום דרך ל-100% רציפות השירותים אותם היא מספקת, או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי החברה או על שרתים הקשורים עמה, וכי לא תהיה למזמין השירות שום טענה כלפי נותן השירות בכל נושא אובדן מידע מכל סוג ו\או רווח בכל סיבה. למען הסר ספק- האחריות לגיבוי מידע, קבצים, סטטיסטיקות ונתונים תלויי שימוש וכן כל חומר המצוי על גבי שרתי החברה חלה על הלקוח באופן בלעדי.

החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא. Easy-wp אינה אחראית לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות לקוח הממוקמים על שרתי Easy-wp או מערכותיה, ואף לא לשרתי הגיבוי באם יופעלו. כמו כן, על החברה לא תחול כל אחריות בגין נזקים, ישירים או עקיפים, אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע ו\או אי הגעתו של מידע ו\או הגעת מידע שלא ליעדו ו\או כשל פנימי ו\או טעויות של הלקוח.

על החברה לא תחול כל אחריות לכל נזק אם וכאשר ייגרם לנוטל אחד או מספר שירותיה ומכל סיבה שהיא. Easy-wp  אינה אחראית ללקוחותיה ואינה אחראית לצד ג’ כתוצאה מכל סיבה העשויה לפגוע בלקוח או בלקוחותיו בכל דבר,  אינה אחראית לחשיפתם או מחיקתם או השחתתם של נתונים שנשלחו או התקבלו או אוחסנו על שרתיה ובכללם נתונים המאוחסנים בשירותי גיבוי שונים, אינה אחראית ללקוחותיה או ללקוחות לקוחותיה ולתביעות שונות על נזקים כתוצאה מאובדן מידע מכל סוג שהוא, חוסר יכולת להתחבר או להפיץ נתונים או אתרים או עקב חוסר יכולת לקבל אינפורמציה כתוצאה מעיקובים, חוסר יכולת למסור, או הפסקות שירות.

באם לא התקבלה בקשת הפסקת שירות בכתב לשירותים השונים בין אם ניתנים על ידי Easy-wp ובין שנרכשו דרכה בצורה מקוונת ו\או שלא מקוונת, לא תהיה ללקוח תביעות שונות לגבי השירות וכן החברה לא תידרש להחזר כספי במקרים אלה.

אחריות Easy-wp  ללקוח או למשתמשי קצה של שירותי החברה, מוגבלת לסה”כ הסכום ששולם והתקבל על ידי Easy-wp  לשרות שלא הוענק. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לנזקים תוצאתיים, או נזקים שונים העלולים להיגרם ללקוחותיה או למשתמשי קצה או לכל גורם שהוא כתוצאה מפעולות Easy-wp ו\או מערכותיה ו\או מחוסר יכולת להשתמש במערכות Easy-wp, שינויי הגדרות, הכוונות דומיין שבוצעו על ידי Easy-wp, הלקוח או מי מטעמו.

הלקוח יעשה את כל שביכולתו על מנת לא לערב את החברה בתביעות משפטיות שונות או בתביעות כנגד שירותי Easy-wp  , יפצה ויפטור אותה מכל תביעה, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה, אשר יופנו כלפי Easy-wp, סוכניה לקוחותיה, מנהליה ועובדיה כתוצאה מכל שירות הניתן או שסוכם על אספקתו או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו. הלקוח מסכים להגן על Easy-wp  לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעות מנזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו דרך שרתי Easy-wp, כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי כולל הפרת זכויות יוצרים וכן מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך שרתי Easy-wp .

החברה אינה אחראית לחומר הקיים בשרתיה ולא תבצע גיבויים בהתאם. כל בוררות שהיא בין חברת Easy-wp והלקוח יבוצעו בבתי המשפט/הדין השונים בהתאם למיקום מחשבי החברה ביום ביצוע ההזמנה, שם נחתם ההסכם.

Easy-wp מצהירה בזאת כי תאכוף חוקים ותקנות לגבי השימוש במתן שירותיה. מזמין השירות מצהיר בזאת כי יאכוף חוקי שימוש אלה אצל עובדיו או לקוחותיו.

אין החברה אחראית על מקרים של דיווח על פסילה במנועי חיפוש או על עברות תקנות גוגל כגון: תוכן כפול, לינקים שבורים שכפול אתר וכו’. במקרים כאלו על הלקוח לתקן תקלות אלו לאלתר על מנת לא לפגוע בתוצאות מנועי חיפוש.

מחיר הקמת האתר אינו כולל מחירי התממשקות או עלויות נוספות של חברות חיצוניות אלא אם כן צוין במפורשות אחרת. למען הסר ספק המחיר אינו מהווה תשלום לשירותים כגון- דומיין, אחסון חיצוני, תחזוקה, שירות סליקה חיצונית, מערכות דיוור ישיר, כתיבת תכנים שיווקיים, הפניות 301, הנגשה למוגבלויות ובכלל כל שירות שאינו מצוין במפורש בסעיפי המוצר המשולם, שנרכש על ידי מזמין השירות- הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע להם וכי נותן השירות לא יהיה אחראי בשום דרך לתקלה שתיגרם משימוש ו\או ניהול לקוי בשירותים אלו או היעדר קיומם.

אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית ואף לצמיתות של חשבון הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.

easy                       

צ'אט חי עם נציג Easy-WP
צ'אט חי עם נציג Easy-WP
שאלות, ספקות, בעיות? אנחנו כאן כדי לעזור!
מתחבר......
אף אחד מנציגנו אינו זמן כעת לשיחה, אנא מלא את הטופס ואחד מנציגינו יחזור אליך בהקדם.
כל נציגנו עסוקים בפניות קודמות, אנא המתן לנציג שיתפנה. תודה.
:
:
:
יש לכם שאלות? כתבו לנו!
:
:
צ'אט זה הסתיים
האם השיחו הזו הייתה שימושית?
טוֹב סיסמה גרועה