מכשירך נחסם זמנית עקב ריבוי נסיונות התחברות שגויים מעל הכמות המותרת.
Your device has been locked out due to too many invalid login attempts.